Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque

14 października, wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque

Święta urodziła się we Francji w 1647 r. Mając 24 lata, wstąpiła do klasztoru sióstr wizytek. W szeregu objawień Pan Jezus przedstawił jej swoje Serce kochające ludzi i spragnione ich miłości oraz zażądał, ustanowienia w piątek po oktawie Bożego Ciała święta Jego Serca. Jezus skierował do niej słowa: „Obiecuję ci, że Moje Serce rozszerzy się, aby wylać obfitość łask Swej Najświętszej Miłości na tych, którzy będą Mu oddawać tę boską cześć i będą czynić starania, by była ona Mu oddawana”. Zanim uwierzono jej posłannictwu, św. Małgorzata doznała wielu cierpień. Zmarła 17 października 1690 r.

Ze św. Małgorzatą związany jest zwyczaj pierwszych piątków miesiąca. Tradycja pierwszego piątku została ustanowiona przez władze Kościelne, ale dana nam przez samego Chrystusa poprzez świętą.

Związek  św. Małgorzaty Marii Alacoque z tradycją pierwszych piątków

Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, siostrze Małgorzacie Marii Alacoque objawił się kilkukrotnie Pan Jezus. Odsłonił przed nią swoje gorejące miłością serce i za jej pośrednictwem przekazał tę miłość wszystkim ludziom.  W objawieniach powiedział do niej, że nie mógł dłużej powstrzymać w sobie jej płomieni. W wizji, okaleczone serce, otoczone było koroną cierniową zwieńczoną krzyżem, a z rany bił blask – mówiła św. Małgorzta. 

Jezus podczas objawień polecił świętej, aby szerzyła wśród swych sióstr i braci wiarę w Niego oraz ogrom łask i miłosierdzia płynących dla nich z Jego serca, niezbędnych do Odkupienia, podkreślając, że to dla ludzi jedyny ratunek.

Również wtedy nakazał jej przystępować do Komunii Świętej najczęściej jak będzie mogła, zwłaszcza w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Uczestnictwo w pierwszopiatkowej Eucharystii  jest formą pokuty, dzięki której możemy odkupić swoje winy, zadośćuczynić Jezusowi oraz dostąpić łaski zbawienia.

Tak więc te objawienia zapoczątkowały tradycję dziewięciu pierwszych piątków. Są to dni, w których pełne uczestnictwo w Eucharystii otwiera nam drogę do łaski pokuty i zbawienia.

Co jeszcze obiecał ludziom Jezus

Oprócz obietnicy łaski zbawienia, gdy spełnimy polecenia Jezusa, złożył jeszcze przyrzeczenia, które rozproszone w zapiskach świętej Małgorzaty Marii, zostały zebrane i do dziś istnieją w formie tzw. 12 obietnic Jezusa:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.