NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Nowenna do św. Andrzeja BoboliNOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

MODLITWA WSTĘPNA

do odmawiania przez wszystkie dni nowenny
    Wszechmogący wieczny Boże, Panie nasz!
    Przez naszego brata, świętego Andrzeja Bobolę, dokonałeś wielkich dzieł zbawienia w naszym narodzie i nadal ich dokonujesz. Dziękujemy Ci za Twoją obecność i zbawcze przez niego działanie. Dziękujemy za Twoją miłość, którą nam przez swojego sługę Andrzeja i dzięki jego wstawiennictwu za nami udzielasz. Spraw prosimy, abyśmy oddając cześć umęczonemu Rodakowi mogli naśladować jego mężną wiarę oraz całkowite oddanie się Tobie w posłudze miłości naszych bliźnich.
    Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ

    Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen

Litania do Świętego Andrzeja Boboli

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.  
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże zmiłuj się nad nami
 
Święta Maryjo módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej módl się za nami
Święty Andrzeju, Apostole Polesia módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze módl się za nami
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie módl się za nami
 
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali uproś nam u Boga
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami  
 
Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Kapłan: Módlmy się. Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Prosimy o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen

Wersja z rozwiniętymi poszczególnymi dniami modlitw

DZIEŃ PIERWSZY
MODLITWA NOWENNOWA O DUCHA MISYJNEGO W KOŚCIELEModlitwa wstępna, Modlitwa za Ojczyznę, Litania do św. Andrzeja Boboli, Modlitwa nowennowa
    Jezu, przelałeś Krew na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi i zmartwychwstałeś, aby dać im nadzieję życia wiecznego. Założyłeś Kościół i powiedziałeś apostołom: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Jezu, mimo Twego nakazu misyjnego żyją na świecie ludzie, którym jeszcze nikt nie głosił Ewangelii, dlatego nie znają Twego Imienia i nie wiedzą, że jesteś Zbawicielem świata. Nie zwracają się o pomoc do Ciebie, nie dążą do świętości, ani nie szukają zbawienia.
    Prosimy Cię, Boże, wzbudź w Kościele odważnych misjonarzy, którzy pójdą do tych miejsc na świecie, gdzie ludzie nie znają Dobrej Nowiny. Niech krew męczenników Twego Kościoła, która zawsze jest posiewem nowych chrześcijan, także i dziś owocuje nowymi wyznawcami Chrystusa.
    Niech gorliwy misjonarz, święty Andrzej Bobola, który uratował wiele dusz przed potępieniem, wyprasza nowe powołania misyjne w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
    Święty Andrzeju, wstawiaj się za nasz Kościół u tronu Bożego. Amen.
DZIEŃ DRUGI
DZIEŃ TRZECI
DZIEŃ CZWARTY
DZIEŃ PIĄTY
DZIEŃ SZÓSTY
DZIEŃ SIÓDMY
DZIEŃ ÓSMY
DZIEŃ DZIEWIĄTY